ALGEMENE INKOOP- EN VERHUURVOORWAARDEN VAN LEXRENT B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van J. de Jonge Lease B.V.,

gevestigd aan de Koningin Wilhelminahaven ZZ 18, te (3134KG) Vlaardingen, Nederland, en al haar Groepsmaatschappijen.

Artikel 1 – Definities
1.1 Voor de toepassing van deze Algemene Inkoopvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de daarachter vermelde betekenis:
“Afnemers”: afnemers, klanten, opdrachtgevers en andere relaties van Opdrachtgever;
“Groepsmaatschappijen”: rechtspersonen en vennootschappen als bedoeld in de artt. 2:24a, 2:24b en/of 2:24c BW en in relatie tot J. de Jonge Lease B.V. hier in ieder geval bedoeld:
– Lexrent B.V., gevestigd te (2623 CR) Delft aan de Motorenweg 12 (KvK nr. 72210710);
“Inkoopvoorwaarden”: deze Algemene Inkoopvoorwaarden van J. de Jonge Lease;
“Intellectuele
Eigendomsrechten”: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder mede begrepen auteurs-, model-, merk- en octrooirechten, knowhow en aanspraken wegens slaafse nabootsing/ongeoorloofde mededinging;
“J. de Jonge Lease”: J. de Jonge Lease B.V. respectievelijk de betreffende Groepsmaatschappij(en);
“Leverancier”: de (potentiële) wederpartij van J. de Jonge Lease bij de inkoop van zaken en diensten en aanbesteding van Werk;
“Leverantie”: de te leveren zaken, goederen, diensten of uit te voeren Werken;
“Materialen”: alle materialen, onderdelen, apparaten, machines en andere delen die deel uitmaken of bestemd zijn deel uit te maken van het Werk;
“Materieel”: alle werktuigen, gereedschappen, transportmiddelen en andere hulpmiddelen die nodig zijn voor de uitvoering van het Werk;
“Opdrachtgever”: J. de Jonge Lease B.V. of de respectievelijk de betreffende Groepsmaatschappij(en);
“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier;
“Producten”: de producten die moeten worden geleverd op basis van de Overeenkomst;
“Werk”: het uitvoeren van werkzaamheden, diensten en leveringen van materialen ten behoeve van een overeenkomst tot aanneming van werk;
“Werkzaamheden”: de (montage-/installatie-)werkzaamheden, de (onderhouds-)diensten en de leveringen die worden verricht op grond van de Overeenkomst;
“Werkterrein”: alle terreinen en gebouwen waar volgens de Overeenkomst de Werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 2 – Algemene Bepalingen
2.1. DE TOEPASSELIJKHEID VAN DOOR LEVERANCIER GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE HAND GEWEZEN.
2.2. De Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen van J. de Jonge Lease waarbij J. de Jonge Lease als (potentiële) inkoper van zaken en diensten en/of aanbesteder van Werk optreedt.
2.3. Afwijkingen van de Inkoopvoorwaarden gelden slechts indien schriftelijk overeengekomen met een daartoe door J. de Jonge Lease geautoriseerd persoon.
2.4. Onder schriftelijk wordt in ieder geval verstaan: contract, brief, fax, e-mail of ander geschreven document.

Artikel 3 – Overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn onherroepelijk en geldig gedurende zes (6) maanden na ontvangst.
3.2. Alle onderhandelingen kunnen slechts door J. de Jonge Lease worden beëindigd, steeds zonder opgave van redenen en zonder verplichting tot schadevergoeding vanuit J. de Jonge Lease.
3.3. Een overeenkomst of wijziging daarvan komt tussen J. de Jonge Lease en Leverancier slechts tot stand, indien Leverancier het orderformulier van J. de Jonge Lease heeft ondertekend en geretourneerd, J. de Jonge Lease een aanbieding van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard of wanneer Leverancier een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Leverantie in overeenstemming met het orderformulier van J. de Jonge Lease. J. de Jonge Lease kan een door haar geplaatste order herroepen, zolang Leverancier het orderformulier van J. de Jonge Lease niet ondertekend heeft geretourneerd.
3.4. Indien tussen J. de Jonge Lease en Leverancier bepalingen in de overeenkomst zijn overeengekomen, die van de bepalingen in de Inkoopvoorwaarden afwijken, gaan de specifieke bepalingen in de overeenkomst voor.
3.5. Indien in de overeenkomst of de daarbij behorende bijlagen door J. de Jonge Lease wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits-, of andere voorschriften, die niet bij de overeenkomst zijn gevoegd, wordt Leverancier geacht deze te kennen, tenzij hij J. de Jonge Lease onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. J. de Jonge Lease zal Leverancier dan over deze voorschriften nader informeren.
3.6. De ISO 9001:2015 normen zijn van toepassing op de Overeenkomst. Leverancier is gehouden gedurende de looptijd van de Overeenkomst ISO 9001:2015 gecertificeerd te zijn.
3.7. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van door J. de Jonge Lease ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke maken deze deel uit van de overeenkomst. J. de Jonge Lease geeft geen garanties af met betrekking tot de juistheid, volledigheid etc. van voornoemde documenten en Leverancier doet bij voorbaat afstand van een beroep hierop als basis voor een claim van meer- en/of minderwerk.
3.8. Meer- en/of minderwerk wordt slechts door J. de Jonge Lease aanvaard indien schriftelijk (voor aanvang van het Werk) overeengekomen door J. de Jonge Lease geautoriseerd persoon of straffe van afwijzing.
3.9. Offertes zijn onvoorwaardelijk en kosteloos, tenzij schriftelijk door partijen anders overeengekomen.
3.10. Indien J. de Jonge Lease reeds bij vorige opdrachten de Leverancier een exemplaar van de Algemene Inkoopvoorwaarden heeft
J. de Jonge Lease B.V. & Lexrent B.V. Koningin Wilhelminahaven Z.Z. 18
versie juli 2021 3134 KG Vlaardingen
verstrekt, dan wel indien J. de Jonge Lease de Leverancier in kennis heeft gesteld waar de Algemene Inkoopvoorwaarden ter inzage liggen, wordt de Leverancier geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden. De Leverancier met wie eenmaal op basis van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is gecontracteerd, stemt reeds nu voor alsdan in met de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen de Leverancier en J. de Jonge Lease (of haar Groepsmaatschappij).
3.11. De contract- en/of aflevertermijn wordt in de Overeenkomst bepaald. (Duur)overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd en eindigen van rechtswege. J. de Jonge Lease gaat niet akkoord met een stilzwijgende verlenging van Overeenkomsten. Uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van deze termijn zal Leverancier contact opnemen met J. de Jonge Lease om desgewenst een nieuwe contract- en/of aflevertermijn vast te stellen.

Artikel 4 – Levertijd en aflevering
4.1. Aflevering geschiedt Delivered Duty Paid (Incoterms 2010; franco inclusief rechten) op het door J. de Jonge Lease aangegeven adres, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Leverancier dient op het aangegeven adres de aldaar geldende voorschriften en aanwijzingen op te volgen.
4.2. Tijd is van essentieel belang (kernbeding) en derhalve zijn de overeengekomen levertijd(en) vast. Bij enkele overschrijding van de (af)levertermijn is Leverancier in verzuim zonder nadere (schriftelijke) ingebrekestelling.
4.3. Indien een boete is gesteld op niet-tijdige (af)levering, treedt deze boete niet in de plaats van schadevergoeding op grond van de wet en mag J. de Jonge Lease naast deze boete nakoming, schadevergoeding en ontbinding vorderen.
4.4. Indien en voor zover er omtrent de boete in het voorgaande artikel niets nader geregeld is, geldt het volgende: 1% van de opdrachtwaarde voor elke dag vertraging met een minimum van € 250,-, tot een maximum van 20%.
4.5. Indien tijdige nakoming door Leverancier onmogelijk is of dreigt te worden, dient hij J. de Jonge Lease hiervan onverwijld in kennis te stellen.
4.6. Leverancier is slechts bevoegd om deelleveringen te verrichten, mits deze met J. de Jonge Lease zijn overeengekomen en niet leiden tot verhoging van de kosten. J. de Jonge Lease heeft het recht deellevering(en) die niet zijn overeengekomen, voor rekening en risico van Leverancier te retourneren. Eerdere (af)levering dan overeengekomen geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van J. de Jonge Lease en leidt niet tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen betalings- of garantietermijn.
4.7. In geval J. de Jonge Lease wegens overmacht, tekortkoming van haar afnemers of uitstel van levering aan haar afnemers, niet-uitvoering of annulering van de orders door afnemers niet in staat is de Leverantie op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal Leverancier de (af-)levering zonder meerkosten uitstellen gedurende een door J. de Jonge Lease te bepalen redelijke periode. Leverancier zal de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, beveiligen en verzekeren.
4.8. Opdrachtgever is in geen geval aansprakelijk voor mogelijke door Leverancier geleden schade op grond van het niet, of niet tijdig, door Opdrachtgever afnemen van producten.

Artikel 5 – Verpakking en transport
5.1. Leverancier is verplicht de Leverantie behoorlijk te verpakken, en is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking.
5.2. Eventueel door J. de Jonge Lease aan de verpakking, transport en/of beveiliging gestelde bijzondere eisen zullen door de Leverancier zorgvuldig in acht worden genomen. J. de Jonge Lease is gerechtigd de Leverantie aan Leverancier voor diens rekening en risico te retourneren, indien aan geldende voorschriften en bepalingen, en vorenbedoelde eisen niet is voldaan.
5.3. Leverancier verplicht zich om voor eigen rekening en risico, op verzoek van J. de Jonge Lease, het door Leverancier gebruikte verpakkingsmateriaal terug te nemen. J. de Jonge Lease is tevens gerechtigd dit voor rekening van Leverancier aan deze te retourneren. Leverancier is verantwoordelijk voor de goede zorg, opslag, bewaking en toezicht van de door J. de Jonge Lease ter beschikking gestelde leenverpakking en zal deze desgevraagd kosteloos aan J. de Jonge Lease retourneren.

Artikel 6 – Eigendomsoverdracht en risico
6.1. De eigendom van de Leverantie gaat op J. de Jonge Lease over op het moment dat het risico op J. de Jonge Lease overgaat conform DDP (Incoterms 2010), bij gebreke waarvan de eigendom overgaat bij (af)levering aan J. de Jonge Lease op de overeengekomen plaats. Ingeval J. de Jonge Lease betalingen vóór aflevering verricht gaat de eigendom, ten belope van het betaalde bedrag van de Leverantie, op J. de Jonge Lease over op het moment van betaling.
6.2. Indien installatie of montage door Leverancier is overeengekomen, draagt Leverancier het risico totdat de geïnstalleerde/gemonteerde Leverantie door J. de Jonge Lease wordt aanvaard overeenkomstig het bepaalde in art. 13 van de Inkoopvoorwaarden, of indien geen afnametest is overeengekomen, in bedrijf is genomen.
6.3. Indien J. de Jonge Lease zaken aan Leverancier verstrekt ter uitvoering van de overeenkomst, waaronder meer begrepen grondstoffen, halffabricaten, materialen en onderdelen, modellen, specificaties, tekeningen, software en informatiedragers, blijven deze zaken eigendom van J. de Jonge Lease . De Leverancier houdt deze zaken, duidelijk als eigendom van J. de Jonge Lease gekenmerkt, als bruiklener onder zich, in goede staat voor eigen rekening en draagt het risico voor verlies en/of ondergang van deze zaken. Leverancier is gehouden om voor eigen rekening voor verzekering van deze zaken zorg te dragen gedurende de duur dat hij deze zaken in bruikleen heeft. De Leverancier zal deze zaken uitsluitend (doen) gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Leverancier zal deze zaken onverwijld voor eigen rekening aan J. de Jonge Lease retourneren, nadat de overeenkomst is uitgevoerd of een einde heeft genomen, en in alle andere gevallen op eerste verzoek van J. de Jonge Lease .
6.4. Indien Leverancier een nieuwe zaak vormt met de zaken die overeenkomstig art. 6.3 van deze voorwaarden aan hem zijn verstrekt, zijn dit zaken die J. de Jonge Lease voor zichzelf doet vormen en houdt Leverancier deze voor J. de Jonge Lease als eigenaar.
J. de Jonge Lease B.V. & Lexrent B.V. Koningin Wilhelminahaven Z.Z. 18
versie juli 2021 3134 KG Vlaardingen

Artikel 7 – Prijzen
7.1. De prijzen zijn exclusief BTW, vast en op basis van levering conform DDP (Incoterms 2010), inclusief alle kosten, zoals transportkosten, verzekering, verpakking, koeriersrisico, emballage en invoerrechten.
7.2. Additionele kosten, die niet uitdrukkelijk vooraf door J. de Jonge Lease schriftelijk zijn aanvaard, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 8 – Betaling
8.1. Leverancier zal gespecificeerde facturen (inclusief opdrachtnummer) aan J. de Jonge Lease zenden, binnen dertig (30) dagen na (af)levering of afname. Indien niet binnen vijfenveertig (45) dagen na (af)levering of afname een volledige gespecificeerde factuur aan Opdrachtgever is verstrekt, dan zal vanaf de zesenveertigste (46) dag in het voordeel van Opdrachtgever een korting van 1% over de factureerde bedrag per dag overschrijding worden gerekend, tot een maximum van 100%.
8.2. Betaling vindt plaats binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de factuur.
8.3. Betaling door J. de Jonge Lease houdt geen erkenning in dat de Leverantie voldoet aan de overeenkomst.
8.4. Bij niet-tijdige nakoming dient J. de Jonge Lease schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
8.5. J. de Jonge Lease is gerechtigd om op geld waardeerbare vorderingen van de Leverancier en/of eventuele groepsmaatschappijen van Leverancier op J. de Jonge Lease en/of haar Groepsmaatschappijen te verrekenen met vorderingen, inclusief verschuldigde boetes, van J. de Jonge Lease en/of haar Groepsmaatschappijen op de Leverancier en/of eventuele groepsmaatschappijen.
8.6. Bij vooruitbetaling c.q. termijnbetaling(en) is J. de Jonge Lease gerechtigd een bankgarantie, een pandrecht of bezitloos pandrecht op Materialen en daaruit vervaardigde producten aanwezig bij Leverancier, of een soortgelijke zekerheid te verlangen.
8.7. In geval van betwiste facturen geldt de betalingstermijn niet. Opdrachtgever verplicht zich in dat geval om Leverancier binnen één week op de hoogte te brengen van het bedrag van de betwiste vordering.
8.8. Overschrijding van enige betalingstermijn door J. de Jonge Lease of niet-betaling door J. de Jonge Lease van enige factuur op grond van voornoemd artikellid, geeft de Leverancier niet het recht haar prestaties op te schorten, dan wel te beëindigen.

Artikel 9 – Garantie en vrijwaring
9.1. Leverancier is gehouden om zich van het doel van de Leverantie te vergewissen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt bekend te zijn met (a) het doel waarvoor de Leverantie is bestemd en (b) de omstandigheden waaronder de (af)levering dient te geschieden.
9.2. Leverancier garandeert dat:
(a) de Leverantie volledig en geschikt is voor het doel waarvoor deze bestemd is;
(b) de Leverantie geheel in overeenstemming is met de schriftelijke eisen zoals vervat in de order, specificaties, tekeningen, berekeningen en/of andere door J. de Jonge Lease verstrekte documenten;
(c) de Leverantie van goede kwaliteit en vrij van ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaalfouten is, en dat voor de uitvoering van de tot de Leverantie behorende werkzaamheden nieuwe materialen en vakkundig personeel worden gebruikt c.q. ingezet;
(d) de Leverantie tenminste voldoet aan de relevante regelgeving van de Europese Unie, ongeacht of de Leverantie binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) wordt gebruikt, alsmede aan de ter plaatse voor gebruik lokaal geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften;
(e) hij het overeengekomen resultaat zal leveren, ongeacht of de Leverantie zaken of diensten betreft;
(f) de Leverantie alle relevante certificaten, verklaringen, (as built-)attesten, montage-voorschriften, bedieningsvoorschriften, gebruiksinstructies, specificaties, tekeningen, berekeningen, rapporten, fiscale gegevens en andere documenten omvat;
(g) voor zover de Leverantie wordt uitgevoerd op een plaats buiten de bedrijfsruimten en/of bedrijfsterreinen van Leverancier, de voor die plaats geldende wetten en overheidsvoorschriften alsmede de door J. de Jonge Lease of haar opdrachtgever voor die plaats van toepassing verklaarde voorschriften, zullen worden nageleefd.
9.3. Leverancier garandeert dat de Leverantie geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder begrepen intellectuele/industriële eigendomsrechten en knowhow, en vrijwaart J. de Jonge Lease volledig van aanspraken van derden in dit verband.
9.4. Leverancier garandeert dat onderdelen van de Leverantie en het onderhoud benodigd om de Leverantie in goede staat te houden gedurende een periode van tien (10) jaar door J. de Jonge Lease bij hem kunnen worden betrokken, respectievelijk kunnen worden verkregen door J. de Jonge Lease , tegen marktconforme prijzen.

Artikel 10 – Garantietermijn / herstel gebreken
10.1. Gebreken die gedurende een periode van 36 maanden na (af)levering, of indien J. de Jonge Lease een afnametest zijn overeengekomen, 24 maanden na afname door J. de Jonge Lease , ontdekt worden, dienen door Leverancier overeenkomstig de bepalingen van dit art. 10 te worden afgehandeld.
10.2. Ingeval van herstel of vervanging gedurende de garantietermijn zal de garantietermijn voor de herstelde of vervangen zaken en voor alle zaken welke als gevolg van het defect niet bruikbaar waren, opnieuw ingaan vanaf het tijdstip van ingebruikstelling of ingebruikneming na herstel of vervanging.
10.3. Leverancier is gehouden om gebreken ten spoedigste, en in ieder geval binnen de door J. de Jonge Lease gestelde redelijke termijn, door middel van reparatie of vervanging, ter keuze van J. de Jonge Lease , op de door J. de Jonge Lease aangegeven locatie te verhelpen, tenzij J. de Jonge Lease aangeeft dat zij zelf voor reparatie of vervanging zorg zal dragen. In dat geval blijft het bepaalde in art. 10.4 van de Inkoopvoorwaarden onverkort van toepassing.
10.4. Leverancier is gehouden alle kosten te dragen, die gemaakt dienen te worden om de gebreken onder de garantie of non-conformiteit te verhelpen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot materiaalkosten, transportkosten, opslagkosten, verzekeringskosten, reis- en verblijfkosten, demontage- en montagekosten en overige arbeidskosten.
J. de Jonge Lease B.V. & Lexrent B.V. Koningin Wilhelminahaven Z.Z. 18
versie juli 2021 3134 KG Vlaardingen
10.5. Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting door Leverancier en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, alsmede in spoedeisende gevallen, heeft J. de Jonge Lease het recht voor rekening en risico van Leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten en zal J. de Jonge Lease de Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
10.6. De eigendom en het risico van de vervangen zaken berust bij de Leverancier vanaf het tijdstip van vervanging. Leverancier is gehouden om deze zaken onverwijld op te (doen) halen, tenzij J. de Jonge Lease verzoekt deze zaken (voor onderzoek) te houden.
10.7. Leverancier heeft kennis ervan dat J. de Jonge Lease de Leverantie aan haar afnemers wereldwijd doorlevert. Dit staat een klacht door J. de Jonge Lease onder de garantie of vanwege non-conformiteit niet in de weg en Leverancier zal in dat geval de gebreken verhelpen overeenkomstig het bepaalde van dit art. 10. J. de Jonge Lease is tevens bevoegd om de rechten onder de garantie aan haar afnemers over te dragen.
10.8. De bepalingen van dit art. 10 van de Inkoopvoorwaarden ontheffen de Leverancier niet van zijn aansprakelijkheid op grond van de wet.

Artikel 11 – Klachten
11.1. J. de Jonge Lease is niet gehouden om de geleverde/geïnstalleerde Leverantie bij (af)levering te (doen) onderzoeken. J. de Jonge Lease zal Leverancier binnen twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek of de non-conformiteit schriftelijk kennis geven van de klacht. Art. 7:761 BW is niet van toepassing. Vervolgens zal Leverancier binnen een door J. de Jonge Lease gestelde redelijke termijn de gebreken overeenkomstig het bepaalde in art. 10 van de Inkoopvoorwaarden verhelpen.

Artikel 12 – Keuring / Inspectie
12.1. Opdrachtgever heeft altijd het recht om Leveranties te keuren en af te keuren. Keuring, waaronder mede verstaan inspectie, van de Leverantie kan door of namens Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtgever plaatshebben bij Leverancier voorafgaande de (af) levering, bij Opdrachtgever na (af)levering of bij de Afnemer na (af)levering.
12.2. Keuring/inspectie van de Leverantie kan door of namens of op verzoek van J. de Jonge Lease plaatshebben bij Leverancier voorafgaande de (af)levering dan wel bij J. de Jonge Lease na (af)levering danwel bij de Afnemer na (af)levering. Indien de keuring/inspectie bij Leverancier plaats heeft, zal Leverancier de Leverantie op een zodanig tijdstip voor keuring/inspectie gereed hebben dat de overeengekomen (af)levertijden kunnen worden overeengekomen.
12.3. Leverancier zal, zonder nadere kosten voor J. de Jonge Lease , aan de keuring/inspectie meewerken en op verzoek van J. de Jonge Lease redelijke personele en materiële hulp ten behoeve van de keuring/inspectie ter beschikking stellen. Alle kosten voor of in verband met de keuring/inspectie, met uitzondering van kosten van personeel en vertegenwoordigers van J. de Jonge Lease , komen voor rekening van Leverancier. Indien de keuring/inspectie buiten de schuld van J. de Jonge Lease om wordt vertraagd of de Leverantie tijdens de keuring/inspectie wordt afgekeurd, dan zijn alle extra kosten en alle kosten van de volgende keuringen/inspecties (inclusief kosten van personeel en vertegenwoordigers van J. de Jonge Lease) voor rekening van Leverancier.
12.4. Indien J. de Jonge Lease de Leverantie tijdens de keuring/inspectie afkeurt, is Leverancier gehouden om onverwijld de ontbrekende, herstelde of de vervangende Leverantie ter keuring/inspectie aan te bieden, onverminderd alle overige rechten van J. de Jonge Lease . In dat geval gelden de bepalingen van dit art. 12 van de Inkoopvoorwaarden onverkort. Afkeuring door J. de Jonge Lease leidt niet tot uitstel van de overeengekomen (af)leveringstermijn.
12.5. De keuring/inspectie van de Leverantie door of namens J. de Jonge Lease houdt geen erkenning in dat de Leverantie voldoet aan de in art. 10 van de Inkoopvoorwaarden gegeven garanties en/of beantwoordt aan de overeenkomst.
12.6. J. de Jonge Lease behoudt zich het recht voor, om voorafgaande aan de verwerking van de geleverde materialen, op basis van een visuele inspectie tot afkeur van het geleverde te komen, indien er sprake is van storende visuele afwijkingen ten opzichte van leveringen van soortgelijke materialen en van leverancier te eisen dat hij de afgewezen materialen kosteloos omruilt.

Artikel 13 – Afnametest
13.1. Indien een afnametest tussen J. de Jonge Lease en Leverancier is overeengekomen, dient Leverancier de geleverde of geïnstalleerde Leverantie voor een afnametest aan te bieden op de tussen partijen terzake overeengekomen datum en tijdstip teneinde vast te stellen of de Leverantie volledig aan de overeenkomst beantwoordt. Partijen zullen voorafgaand in gezamenlijk overleg vaststellen volgens welke procedure de afnametest verricht zal worden. Leverancier zal de geleverde/geïnstalleerde Leverantie niet voor de afnametest aanbieden, indien hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de geleverde/geïnstalleerde Leverantie de afnametest niet op succesvolle wijze zal doorstaan.
13.2. De afnametest is succesvol afgerond, indien Leverancier een daartoe strekkend schriftelijk bericht van J. de Jonge Lease heeft ontvangen, eventueel onder opgave van kleine gebreken die de ingebruikname van de geleverde/geïnstalleerde Leverantie niet in de weg staan en welke kleine gebreken Leverancier binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van voornoemd schriftelijk bericht kosteloos zal verhelpen.
13.3. Indien de afnametest niet succesvol is afgerond, past Leverancier binnen vijf (5) werkdagen na de afnametest de geleverde/geïnstalleerde Leverantie op zodanige kosteloos aan dat deze een volgende afnametest wel met succes zal doorstaan. Hierna zal de geleverde/geïnstalleerde Leverantie opnieuw aan een afnametest worden onderworpen ingevolge het in art. 13 van de Inkoopvoorwaarden bepaalde. Alle kosten verbonden aan deze nieuwe afnametest zijn voor rekening van Leverancier.
13.4. De derde schriftelijke melding van Opdrachtgever dat de afnametest niet succesvol is afgerond geldt als ingebrekestelling. Indien een afnametest meer dan driemaal niet succesvol wordt afgerond, is J. de Jonge Lease gerechtigd om de overeenkomst met Leverancier (buitengerechtelijk) te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten en/of schade.
J. de Jonge Lease B.V. & Lexrent B.V. Koningin Wilhelminahaven Z.Z. 18
versie juli 2021 3134 KG Vlaardingen

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1. Leverancier zal J. de Jonge Lease volledig schadeloos stellen voor alle schade (waaronder zaaks-, personen- en/of bedrijfsschade), die voor J. de Jonge Lease , haar personeel en/of afnemers/klanten mocht ontstaan uit of ten gevolge van wanprestatie en/of onrechtmatige daad van Leverancier, diens personeel en/of hulppersonen. Hieronder is mede begrepen schade, die mocht (zijn) ontstaan door de aanwezigheid, het gebruiken of het aan- en/of afvoeren van eigendommen van Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken.
14.2. J. de Jonge Lease is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook in relatie tot de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van de kant van J. de Jonge Lease , en Leverancier zal J. de Jonge Lease geheel vrijwaren tegen aanspraken tot vergoeding van schade, inclusief aanspraken van derden in deze. Indien door een derde een vordering te dezer zake tegen J. de Jonge Lease wordt ingesteld, zal J. de Jonge Lease Leverancier daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de gegevens.

Artikel 15 – Verzekering
15.1. Leverancier zal zorg dragen voor een adequate verzekering van zijn eventuele aansprakelijkheden uit hoofde van de overeenkomst met J. de Jonge Lease dan wel uit hoofde van de wet. De verzekering dient te worden afgesloten bij een solide verzekeringsmaatschappij, op voorwaarden die niet negatief afwijken van de gebruikelijke voorwaarden en tot een bedrag van tenminste EUR 5.000.000 (vijf miljoen euro). Op eerste verzoek zal J. de Jonge Lease inzage krijgen in de verzekeringspolissen. Indien hieruit blijkt dat J. de Jonge Lease vindt dat Leverancier zich aanvullend dient te verzekeren, dan zal Leverancier dit op eerste verzoek van J. de Jonge Lease regelen. Voorts dient Leverancier J. de Jonge Lease onverwijld en vooraf in kennis te stellen van elke wijziging in de verzekeringen, continuering en beëindiging ervan. Leverancier dient de verzekeringspremies stipt te voldoen en het bewijs daarvan onverwijld te verstrekken aan J. de Jonge Lease.

Artikel 16 – Industriële/intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding
16.1. Alle (intellectuele/industriële) eigendomsrechten op de Leverantie, tekeningen, specificaties, handboeken, documentatie, monsters, software enz., door J. de Jonge Lease of Afnemer aan Leverancier beschikbaar gesteld, of die als onderdeel van de overeenkomst door Leverancier zijn vervaardigd, berusten volledig bij of komen volledig toe aan J. de Jonge Lease . J. de Jonge Lease is hiervoor geen aparte vergoeding verschuldigd en kan vrijelijk hierover beschikken. Leverancier zal meewerken aan totstandkoming van noodzakelijke akten van overdracht -o.a. met betrekking tot de (intellectuele/industriële) eigendomsrechten- en geeft hierbij tevens een onherroepelijke volmacht aan J. de Jonge Lease om dergelijke akten namens Leverancier op te stellen en te (onder)tekenen.
16.2. Indien de Leverantie bestaat uit het ontwikkelen/wijzigen van software zal Leverancier op het eerste verzoek van J. de Jonge Lease kosteloos aan J. de Jonge Lease de objectcode, de broncode en alle daarmee samenhangende documentatie overhandigen. Eén en ander zal op zodanige wijze ter beschikking worden gesteld dat J. de Jonge Lease hiervan zonder verdere inspanning(en) effectief gebruik kan maken.
16.3. Leverancier is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van (a) alle in artt. 16.1 en 16.2 van deze Inkoopvoorwaarden genoemde gegevens/informatie/rechten/zaken en (b) alle overige door J. de Jonge Lease verstrekte of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens/informatie/rechten/zaken betreffende J. de Jonge Lease , haar Afnemers/klanten of andere relaties of de Leverantie, en zal deze slechts gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst en zal zonder schriftelijke toestemming vooraf van J. de Jonge Lease hiervan geen afschriften maken. Leverancier zal deze verplichting tevens opleggen aan alle ondergeschikten en niet-ondergeschikten die daarvan kennis verkrijgen en staat ervoor in dat deze die verplichtingen nakomen. Indien geen overeenkomst tot stand komt dan wel een overeenkomst wordt beëindigd of een einde neemt, zal Leverancier al hetgeen hij van J. de Jonge Lease onverwijld voor eigen rekening aan J. de Jonge Lease retourneren.
16.4. Alle door J. de Jonge Lease verstrekte opdrachten zijn vertrouwelijk en zullen door Leverancier niet voor publicitaire of verkoop bevorderende doeleinden openbaar worden gemaakt, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van J. de Jonge Lease .
16.5. Leverancier doet hierbij, mede namens zijn personeel, afstand van alle eventueel aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten als bedoeld in art. 25 lid 1 Auteurswet, in de mate waarin die regelgeving zodanige afstand toelaat. Leverancier garandeert Opdrachtgever bevoegd te zijn om deze afstand mede names zijn personeel te verrichten.
16.6. Leverancier is uitsluitend gerechtigd de materialen, documenten, software en informatie die door Opdrachtgever zijn verstrekt te gebruiken indien en voor zover nodig voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst gedurende de looptijd van de Overeenkomst, behoudens intrekking door Opdrachtgever.
16.7. Leverancier zal in geval van een gestelde inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van een derde, op zijn kosten alle maatregelen treffen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie van Opdrachtgevers/Afnemers bedrijfsvoering en tot beperking van door Opdrachtgever als gevolg daarvan te maken kosten en/of te lijden schade.
16.8. In het geval Opdrachtgever software aan Leverancier verstrekt, kan Opdrachtgever technische voorzieningen aanbrengen ter bescherming van de door haar verstrekte software in verband met overeengekomen beperkingen in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze software. Het is Leverancier niet toegestaan een dergelijke voorziening te (laten) verdwijnen of te (laten) omzeilen.
16.9. Indien geen Overeenkomst tot stand komt of de Overeenkomst wordt beëindigd of eindigt, zal Leverancier alle vertrouwelijke informatie onverwijld voor eigen rekening aan Opdrachtgever retourneren, of, indien dit niet mogelijk is, vernietigen, waarbij Leverancier aan Opdrachtgever een schriftelijk bewijs van vernietiging zal verstrekken binnen vijf werkdagen na indiening van het verzoek.

Artikel 17 – Opschorting en beëindiging
17.1. In geval van een tekortkoming van Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst, en in geval van surseance van betaling, faillissement, staking of liquidatie van de onderneming van Leverancier, heeft J. de Jonge Lease het recht zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst gedeeltelijk of geheel (buitengerechtelijk) te ontbinden,
J. de Jonge Lease B.V. & Lexrent B.V. Koningin Wilhelminahaven Z.Z. 18
versie juli 2021 3134 KG Vlaardingen
zonder tot enige kosten- en of schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van J. de Jonge Lease .
Onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde is J. de Jonge Lease te allen tijde gerechtigd de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te beëindigen. In zulk geval zal J. de Jonge Lease aan Leverancier uitsluitend de kosten gemaakt voorafgaande aan de beëindiging en gerelateerd aan prestaties conform de overeenkomst, aangevuld met een uitsluitend door J. de Jonge Lease vast te stellen bedrag voor overhead en winst, vergoeden.
17.2. Indien naar het oordeel van J. de Jonge Lease gegronde reden bestaat om te vrezen dat Leverancier zijn verplichtingen jegens J. de Jonge Lease niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is Leverancier verplicht om, op eerste verzoek van J. de Jonge Lease , terstond genoegzame en in de door J. de Jonge Lease gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen.
17.3. Alle vorderingen die J. de Jonge Lease in de gevallen van dit art. 17 op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
17.4. Alle mogelijke buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief het versturen van enkele aanmaningen, het doen van (schikkings-)voorstellen, en andere voorbereidende handelingen, en de gerechtelijke kosten die J. de Jonge Lease maakt als gevolg van de niet-nakoming door Leverancier komen ten laste van Leverancier.

Artikel 18 – Overmacht
18.1. Ingeval van tijdelijke overmacht kan Leverancier de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde opschorten gedurende een redelijke termijn die max vier (4) weken mag belopen, onder de voorwaarde dat Leverancier J. de Jonge Lease hiervan onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan in kennis stelt, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. Indien Leverancier na afloop van deze vier (4) weken niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen is J. de Jonge Lease bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, zonder tot vergoeding van kosten en schade gehouden te zijn.
18.2. Ingeval van blijvende overmacht van Leverancier is deze gehouden om J. de Jonge Lease onverwijld daarvan in kennis te stellen en is J. de Jonge Lease bevoegd om de overeenkomst onmiddellijk (buitengerechtelijk) te ontbinden, zonder tot vergoeding van kosten en schade gehouden te zijn.
18.3. Voor rekening van Leverancier komen in ieder geval, doch niet uitsluitend, staking, werkliedenuitsluiting c.q. personeelsuitsluiting, tekort aan mankracht, ziekte, grondstoffentekort, tekort aan Materialen, tekort aan Materieel, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers en storingen in de productie van Leverancier.

Artikel 19 – Overdracht, cessie en verpanding
19.1. Leverancier is niet bevoegd zonder schriftelijke toestemming vooraf van J. de Jonge Lease de uitvoering van de overeenkomst of enig deel daarvan over te dragen aan derden of vorderingen die Leverancier ingevolge de overeenkomst op J. de Jonge Lease heeft, te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.

Artikel 20 – Persoonsgegevens
20.1. De Leverancier houdt zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens op J. de Jonge Lease (zoals medewerkers, klanten en afnemers), met name de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.
20.2. Elke Leverancier die Persoonlijke gegevens opslaat, gebruikt, opvraagt of op andere wijze verwerkt is een verwerker in de zin van de AVG. De Leverancier zal Persoonsgegevens alleen verwerken nadat hij daarover een Verwerkersovereenkomst met J. de Jonge Lease heeft gesloten. De Leverancier zal een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten die hij uitvoert namens J. de Jonge Lease en, indien van toepassing, onder gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. De Leverancier zal toestaan dat J. de Jonge Lease (of een door haar ingeschakelde derde) de naleving van de privacy regels controleert bij de Leverancier.
20.3. Leverancier zal de Persoonsgevens niet langer dan noodzakelijk bewaren en desgevraagd vernietigen.

Artikel 21 – Beveiligingseisen en datalekken
21.1. Om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te waarborgen van de data die de Leverancier zal verwerken of waartoe de Leverancier toegang heeft, zal de Leverancier aantoonbaar passende en doeltreffende technische en organisatorische bedrijfsmaatregelen nemen, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te werken Persoonsgegevens, ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, of enige vorm van onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de gegevens te garanderen.
21.2. De Leverancier en door haar ingeschakelde derden zullen op eerste verzoek van J. de Jonge Lease en in ieder geval binnen 24 uur, op de hoogte stellen van (a) enig inbreuk zoals bedoeld in art. 33 AVG, op de beveiliging van de Persoonsgegevens of (b) verzoeken van derde partijen, waaronder officiële autoriteiten, om de Persoonsgegevens te verstrekken of in te zien en zal in samenspraak met J. de Jonge Lease in voorkomende gevallen nadere stappen ondernemen. De Leverancier en de door haar ingeschakelde derden zullen geen contact opnemen met betrokkenen in de zin van de AVG, autoriteiten of andere derden, zonder voorafgaande toestemming van J. de Jonge Lease.

Artikel 22 – Overige bepalingen
22.1. Indien op enige bepaling van deze Inkoopvoorwaarden, of deel ervan, geen beroep kan worden gedaan of deze ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen, of het overige, onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling.
J. de Jonge Lease B.V. & Lexrent B.V. Koningin Wilhelminahaven Z.Z. 18
versie juli 2021 3134 KG Vlaardingen
22.2. Indien geen overeenkomst tot stand komt en na beëindiging, een eventuele ontbinding of ingeval van nietigheid van de overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, blijven deze Inkoopvoorwaarden gelden voor zover zij zelfstandige betekenis hebben en of voor zover zij bedongen zijn ter regeling van de gevolgen van de beëindiging, ontbinding of nietigheid, zoals maar niet beperkt tot de artt. 17 en 23 van deze Inkoopvoorwaarden.
22.3. Indien van deze in de Nederlandse taal geschreven Inkoopvoorwaarden een vertaling is in een andere taal en er zich een verschil in betekenis zou voordoen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling, dan is de Nederlandse tekst beslissend.

Artikel 23 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
23.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Nederlandse entiteiten van de J. de Jonge Lease en Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
23.2. Wanneer de wederpartij van Leverancier een van de volgende entiteiten betreft, is het recht van het land van de vestiging van onderstaande entiteit van toepassing:
– J. de Jonge Mechanical N.V., gevestigd te Antwerpen, België (naar Belgisch recht onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag);
– JLS loading arm services B.V., gevestigd te Antwerpen, België (naar Belgisch recht onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag);
– J. de Jonge GmbH, gevestigd te Hürth, Duitsland (naar Duits recht onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag);
– J. de Jonge Flowsystems LLC, te Al Jubail, Saudi-Arabië (naar Saudisch recht onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag).
23.3. Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één (1) der partijen als zodanig worden beschouwd, die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Inkoopvoorwaarden, het orderformulier, enige andere overeenkomst of enig daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking, worden overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam, Nederland, door één (1) arbiter beslecht. Plaats van arbitrage is Rotterdam, Nederland. Taal van arbitrage is Nederlands. J. de Jonge Lease is tevens gerechtigd om Leverancier in rechte te betrekken voor de bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland of de plaats van vestiging van J. de Jonge Lease of de plaats waar Leverancier gevestigd is, kantoor houdt of domicilie kiest. Wanneer Leverancier geen vaste vestiging in Nederland heeft, dient zij ter zake van eventuele geschillen domicilie te kiezen in Nederland. Van zijn domiciliekeuze en van elke wijziging daarin dient Leverancier schriftelijk kennis te geven.

Artikel 24 – Aanvullende voorwaarden
24.1. Ingeval van inlening van personeel of aanbesteding van werk zijn de Aanvullende voorwaarden in verband met loonheffing bij onderaanneming respectievelijk de Aanvullende bepalingen ten behoeve van de uitvoering van Werkzaamheden van J. de Jonge Lease naast deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing.
J. de Jonge Lease B.V. & Lexrent B.V. Koningin Wilhelminahaven Z.Z. 18
versie juli 2021 3134 KG Vlaardingen

AANVULLENDE VOORWAARDEN IN VERBAND MET LOONHEFFING BIJ ONDERAANNEMING
De aanvullende voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden, indien één van de volgende artikelen op de Leverantie van toepassing is, alsmede daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten en richtlijnen, (hierna gezamenlijk te noemen: “de Ketenaansprakelijkheid”) dan wel indien redelijkerwijs van de toepassing van de wetgeving omtrent ketenaansprakelijkheid kan worden uitgegaan.

1- Verklaring Leverancier
1.1. Leverancier vult de in de bijlage gevoegde verklaring volledig en naar waarheid in, alvorens met de Werkzaamheden aan te vangen; eventueel reeds begonnen Werkzaamheden kunnen door Opdrachtgever worden stilgelegd, zonder eventuele consequenties voor Opdrachtgever, totdat de verklaring is ingevuld, getekend en bij Opdrachtgever is ingeleverd. De verklaring dient naar genoegen van Opdrachtgever te zijn ingevuld; ten bewijze daarvan wordt een kopie door Opdrachtgever getekend geretourneerd.
1.2. Eventuele wijzigingen van de gegevens in de verklaring als bedoeld in artikel 1.1 hierboven worden zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever doorgegeven, waarbij Opdrachtgever zich het recht voorbehoudt aanvullende voorwaarden te stellen.

2- Eventueel gewenste documenten
2.1. Op het eerste verzoek van Opdrachtgever overlegt Leverancier aan Opdrachtgever één of meer van de navolgende documenten:
a) VRO inschrijving;
b) vestigingsvergunning, indien vereist;
c) recente kopie van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
d) VCA-certificaat;
e) identiteitsbewijs van de werknemer;
f) werkvergunning van de werknemer.

3- Verklaring belastingdienst, UWV, registeraccountant
3.1. Telkens op het eerste verzoek van Opdrachtgever overlegt Leverancier aan Opdrachtgever een originele verklaring, afgegeven door de Belastingdienst en door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), inzake zijn betalingsgedrag, zoals bedoeld in het kader van de in de wetgeving van Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijnen.
3.2. Onverminderd het bepaalde In artikel 3.1 hierboven legt Leverancier telkens op het eerste verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever een originele verklaring over van een registeraccountant (RA), dat aan de verplichtingen inzake afdracht van premies en loonbelasting zoals bedoeld in de wet is voldaan of een originele verklaring van een accountant administratieconsulent (AA).
3.3. De originele verklaringen, zoals bedoeld in artikelen 3.1 en 3.2 hierboven, mogen niet ouder zijn dan drie (3) maanden en zullen na controle door Opdrachtgever aan Leverancier worden geretourneerd.

4- Verplichtingen Leverancier
4.1. Leverancier zal al zijn wettelijke verplichtingen als inhoudingsplichtige stipt nakomen. Leverancier zal op eerste verzoek van Opdrachtgever inzage verstrekken in zijn personeelsadministratie, zijn loonadministratie en zijn aangifte-en betalingsadministratie met betrekking tot de belastingdienst en het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Leverancier zal een administratie voeren die voldoet aan de eisen zoals bedoeld in de relevante wetgeving (zodat in ieder geval het bedrag aan loon kan worden vastgesteld, dat in de door de aannemer te betalen prijs voor de uitvoering van een werk door een onderaannemer is begrepen).

5- Regresrecht
5.1. Indien Opdrachtgever belasting en/of premies heeft moeten voldoen, na aansprakelijkstelling daarvoor, omdat deze belasting en/of premies door Leverancier of door Leverancier ingeschakelde onderaannemers niet is/zijn betaald, heeft Opdrachtgever verhaal op Leverancier ten aanzien van het gehele bedrag dat door Opdrachtgever is voldaan. De vordering van Opdrachtgever wordt vermeerderd met alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waarover de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB) vermeerderd met 15% verschuldigd zal zijn met ingang van de dag van betaling door Opdrachtgever aan de invorderende instantie(s) tot aan het tijdstip van vergoeding hiervan door of namens Leverancier aan Opdrachtgever.

6- Rechten Opdrachtgever
6.1. Opdrachtgever heeft steeds het recht de door Leverancier ter zake van de Leverantie verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonbelasting, waarvoor Opdrachtgever ingevolgde de wetgeving omtrent Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, van de prijs in te houden en aan Leverancier te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening(en) in de zin van de wetgeving Ketenaansprakelijkheid.
6.2. Onverminderd het in artikel 6.1 bepaalde, is Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hierboven bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringswetten en loonbelasting rechtstreeks namens Leverancier aan het betrokken instituut werknemersverzekeringen (UWV) c.q. de ontvanger der directe belastingen te voldoen.
6.3. Opdrachtgever heeft het recht om van Leverancier voldoende financiële zekerheid te eisen in de vorm van bankgaranties of borgstellingen, voor het (de) bedrag(en) waarvoor Opdrachtgever in redelijkheid meent aangesproken te kunnen worden krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid.
6.4. Ingeval Opdrachtgever gebruik maakt van de rechten als bedoeld in artikelen 6.1 en 6.2 hierboven is Leverancier verplicht tot stipte naleving van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten-en opdrachtgevers-aansprakelijkheid 2004 (regeling van de minister van SZ.W en de staatsecretaris van Financiën van 15 december 2003, Staatscourant 2003, 249).
J. de Jonge Lease B.V. & Lexrent B.V. Koningin Wilhelminahaven Z.Z. 18
versie juli 2021 3134 KG Vlaardingen
6.5. In gevallen als bedoeld in artikelen 6.1 en 6.2 hierboven is Opdrachtgever door betaling hiervan jegens Leverancier gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

7- Cessie en/of verpanding
7.1. Het is Leverancier verboden om het in de overeengekomen vergoeding/prijs begrepen gedeelte aan verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting, waarvoor Opdrachtgever ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk kan zijn, te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.

8- Niet-nakoming door Leverancier
8.1. Ingeval van niet of niet behoorlijke nakoming door Leverancier van zijn verplichtingen onder deze aanvullende inkoopvoorwaarden, is Opdrachtgever gerechtigd, onverminderd enig ander rechtsmiddel, tot het nemen van één of meer van de volgende maatregelen:
a) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd verdere rechten van Opdrachtgever op schadevergoeding;
b) een deel van de vergoeding/prijs waarvoor Opdrachtgever meent krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid aangesproken te kunnen worden, in te houden.

9- Vereisten factuur
9.1. Indien dit hoofdstuk van toepassing is, moeten de facturen als volgt worden opgemaakt:
a) Facturen moeten voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. In dit verband wordt onder ‘adres’ verstaan: het volledige adres van Leverancier; vermelding van alleen een postbusnummer is niet toegestaan; en
b) Leverancier dient op iedere factuur tenminste het volgende volledig te vermelden:
1. het Overeenkomstnummer;
2. de benaming van de Leverantie zoals omschreven in de Overeenkomst en een omschrijving van de aard van Werkzaamheden;
3. de plaats(en) van de uitvoering van de Leverantie;
4. het tijdvak waarop de factuur betrekking heeft;
5. het bedrag aan loon dat deel uitmaakt van het gefactureerde bedrag; onder ‘loon’ wordt verstaan: het loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;
6. het aantal werknemers waarop de factuur betrekking heeft;
7. de aantekening “Omzetbelasting verlegd”, indien de Verleggingsregeling Omzetbelasting 1982 van toepassing is;
8. indien tussen Opdrachtgever en Leverancier is overeengekomen een G-rekening te gebruiken: het nummer van de G-rekening en de naam van de financiële instelling bij welke deze rekening wordt gehouden;
9. het omzetbelastingnummer van Leverancier en indien sub artikel 9.1 b) onder 7. hierboven van toepassing is ook het omzetbelastingnummer van Opdrachtgever.
c) Elke factuur zal op niet meer dan één (1) Overeenkomstnummer betrekking hebben.
d) Ingeval facturen niet voldoen aan één of meer van de eisen gesteld in de voorgaande vereisten, zulks ter beoordeling van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever bevoegd deze facturen te weigeren.

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN

1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN
Voor de toepassing van deze Algemene Verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Verhuurder: Lexrent B.V.;
b. Huurder: de (potentiële) wederpartij van Verhuurder met betrekking tot een (potentiële) huurovereenkomst;
c. Partijen: Verhuurder en Huurder gezamenlijk;
d. Huurartikelen: Voertuigen, Materieel, Machines, installaties, gereedschappen, werktuigen, huisvesting, hijs&hefmiddelen, veiligheidsmiddelen, IT hardware&software kortom samengevat
“Huurartikelen”: alle door Verhuurder aan Huurder verhuurde roerende goederen al dan niet in eigendom van Verhuurder;
e. Week: een periode van vijf opeenvolgende huurdagen, waarbij een weekend (zaterdag en zondag) niet wordt meegerekend, tenzij de huurperiode op zaterdag of zondag aanvangt. Feestdagen op
maandag t/m vrijdag worden beschouwd als huurdag;
f. Huurdag: een periode van 24 aaneengesloten uren. Een periode van minder dan 24 uur geldt als een huurdag. Wanneer de huur op zaterdag aanvangt, worden zaterdag en zondag gezamenlijk als
één huurdag aangemerkt;
g. Schriftelijk: brief, fax, e-mail of ander geschreven document.
1.2 Verhuurder kan een legitimatie verlangen van Huurder of van degene die het Huurartikelen namens Huurder komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder.
2.2 Verhuurder wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van Huurder af. Later gemaakte aanvullende afspraken en/of aangebrachte wijzigingen in deze verhuurovereenkomst zijn alleen van kracht,
wanneer Verhuurder en Huurder deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Mondelinge afspraken hebben tussen Partijen slechts rechtskracht, nadat zij schriftelijk door Verhuurder zijn bevestigd, dan wel nadat door of namens Huurder enig schriftelijk document bijv. doch niet
uitsluitend een verhuurovereenkomst, bij aflevering van de Huurartikelen is ondertekend.

3. OFFERTE EN DE OVEREENKOMST
3.1 Elke offerte door Verhuurder aan Huurder uitgebracht is vrijblijvend.
3.2 Gegevens, prijzen daarbij inbegrepen, in drukwerk, catalogi of op internet vormen geen aanbod vanuit Verhuurder. Hieraan kunnen door Huurder geen rechten worden ontleend.
3.3 Een overeenkomst tot verhuur komt op het eerste van de volgende momenten tot stand:
a. op het moment van ondertekening van de verhuurovereenkomst door of namens Huurder; of
b. op het moment dat de opdracht van Huurder aan Verhuurder naar aanleiding van de offerte schriftelijk door Verhuurder is bevestigd; of
c. op het moment dat voldaan is aan de vereisten van artikel 2.3 van deze Algemene Verhuurvoorwaarden.

4. HUURTERMIJN
4.1 De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één Huurdag of een veelvoud hiervan. Voor bepaalde Huurartikelen geldt een minimum huurperiode.
4.2 De huurperiode start op de dag en het uur waarop de Huurartikelen aan Huurder ter beschikking wordt gesteld, tenzij Partijen anders overeenkomen. De huurperiode eindigt op de dag en het uur
waarop het Huurartikelen in het beheer van Huurder wordt teruggebracht, tenzij Partijen anders overeenkomen.
4.3 Indien de huur wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, dient Huurder tenminste 1 dag vóór de datum waarop Huurder de huur wil beëindigen, Verhuurder schriftelijk van deze einddatum op de hoogte
te stellen.
4.4 Huurartikelen met een urenteller wordt aan Huurder verhuurd met een maximum van 10 gebruiksuren per Huurdag, dan wel 50 gebruiksuren per week. Indien uit de registratie van de urenteller blijkt
dat Huurder dit Huurartikelen langer dan 10 gebruiksuren per Huurdag heeft gebruikt, dan wel meer dan 50 gebruiksuren per week, dient Huurder voor elk uur extra gebruik een vergoeding te betalen,
tot een maximale doorbelasting van 150% x weektarief.

5. BESCHIKBAARHEID HUURARTIKELEN
5.1 De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het Huurartikelen dat Verhuurder in voorraad heeft.
5.2 Huurartikelen dat niet voorradig is in het dichtstbijzijnde magazijn van Verhuurder doch wel in een andere vestiging, kan of door Huurder in de andere vestiging worden afgehaald of Verhuurder kan
zorgen dat het betreffende magazijn dit Huurartikelen levert, waarbij de transportkosten voor rekening van Huurder zijn.
5.3 Huurartikelen dat door volume, gewicht of aard uitsluitend op bepaalde locaties voorradig is, wordt alleen vanuit deze locaties geleverd en moet daar ook worden teruggebracht.
5.4 Indien de gewenste goederen niet voorradig zijn in geen van de vestigingen van Verhuurder, kan Verhuurder desgewenst bemiddelen om het gewenste materiaal als nog te leveren. In voorkomend
geval is Huurder gebonden aan de voorwaarden van de door Verhuurder ingeschakelde derde. Huurder vergoedt aan Verhuurder het nader overeen te komen huurtarief. Verhuurder kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade door of met het door de derde geleverde Huurartikelen.
5.5 Het Huurartikelen wordt door Verhuurder in schone en goed bruikbare staat geleverd, met indien van toepassing de juiste geldende certificaten.

6. TRANSPORT VAN HUURARTIKELEN DOOR VERHUURDER
6.1 Huurder draagt de kosten en het risico van het transport, inclusief laden en lossen, tenzij de Huurartikelen door of namens Verhuurder wordt getransporteerd. In het laatste geval zijn uitsluitend de
kosten van transport voor rekening van Huurder.
6.2 Wanneer dit met Huurder is afgesproken, verzorgt Verhuurder tegen een separaat overeen te komen tarief het transport van en naar de door huurder opgegeven plaats op de begane grond en op een
voor het transportmiddel bereikbare plaats, niet zijnde schepen of offshore installaties, inclusief laden en lossen.
6.3 Verhuurder bericht Huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven tijdstippen geen rechten ontlenen. Aflevering in gedeelten is toegestaan na overleg
met de Huurder.
6.4 Bij het transport gebruikte, niet voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d. blijven eigendom van Verhuurder of de door haar ingeschakelde vervoerder, ook
wanneer daarvoor door Huurder statiegeld wordt betaald. Deze hulpmiddelen dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven. Deze hulpmiddelen mogen niet aan derden ter beschikking worden
gesteld. Indien ze niet worden geretourneerd, vergoedt Huurder de niet geretourneerde Huurartikelen
6.5 Huurder dient ervoor te zorgen dat op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip het benodigde en bevoegde personeel aanwezig is voor het in ontvangst of retour nemen van het
Huurartikelen. Indien Huurder hieraan niet voldoet, behoudt Verhuurder zich het recht voor om het Huurartikelen respectievelijk mee terug te nemen dan wel voor rekening en risico van Huurder te
laten staan. De hieruit voortvloeiende kosten alsmede de extra kosten voor een nieuwe aflevering of retour name komen geheel voor rekening en van Huurder.

7. VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN VAN VERHUURDER
7.1 Verhuurder is bevoegd de Huurartikelen af te leveren met afwijkingen op ondergeschikte punten van de toegezegde eigenschappen, waartoe in ieder geval doch niet uitsluitend worden gerekend:
geringe kleur-, design-, gewicht- en of maatverschillen, andere onderdelen of programmatuur die technisch en kwalitatief gelijkwaardig zijn en het functioneren niet negatief beïnvloeden.
7.2 Verhuurder verzorgt het preventief en correctief onderhoud van de Huurartikelen gedurende de huurperiode en draagt daarvan de kosten voor zover deze voortvloeien uit normaal gebruik door Huurder.
Indien hiervan geen sprake is, zijn de kosten voor rekening van Huurder. Bedoeld onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 uur en 16.00 uur.
7.3 Indien de Huurartikelen bij normaal gebruik niet naar behoren functioneert, wordt het herstel door of namens Verhuurder verzorgd op een zo kort mogelijke termijn.
7.4 Verhuurder stelt, voor zover niet reeds bijgevoegd, aan Huurder de benodigde gebruiksaanwijzing ter beschikking via de website van Verhuurder dan wel schriftelijk op verzoek van Huurder. Huurder
dient de gebruiksaanwijzing te raadplegen alvorens het Huurartikelen te gebruiken.

8. VERPLICHTINGEN VAN HUURDER
8.1 De Huurartikelen mag alleen door Huurder zelf en/of zijn werknemers in de uitoefening van hun functie worden gebruikt.
8.2 De Huurartikelen dient in overeenstemming met de bestemming te worden gebruikt. Bij twijfel over of onbekendheid met de Huurartikelen en/of de inhoud van de gebruiksinstructies en/of de geschiktheid
van de Huurartikelen voor het gebruik dat Huurder van de Huurartikelen wenst te maken, dient Huurder vooraf Verhuurder te raadplegen.
8.3 Huurder is er voor verantwoordelijk, dat de Huurartikelen uitsluitend in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en /of richtlijnen in de branche wordt gebruikt.
8.4 Huurder is er voor verantwoordelijk dat Huurartikelen dat uitsluitend door personeel met een specifieke deskundigheid mag worden gebruikt, niet wordt gebruikt door personeel dat deze deskundigheid
mist.
8.5 Huurder is verplicht de door Verhuurder gegeven gebruiksinstructie – in welke vorm dan ook verstrekt – nauwgezet na te leven en in het bijzonder zorg te dragen voor het als normaal beschouwde
dagelijkse onderhoud, waaronder bij diesel gedreven apparatuur tenminste wordt verstaan: controleren van de oliestand, radiateur- en accu-inhouden bij compressoren bovendien het aflappen van
condens. Tevens is Huurder verplicht om Verhuurder te berichten wanneer een periodieke onderhoudsbeurt en/of veiligheidsinspectie (gegevens zijn leesbaar op de aangebrachte onderhouds- en/of
veiligheidssticker) uitgevoerd kan komen worden. Huurder stelt Verhuurder in de gelegenheid om alle benodigde werkzaamheden aan de Huurartikelen uit te voeren. Huurder is gehouden om over
alle certificaten, rijbewijzen, vergunningen, toestemmingen en machtigingen te beschikken die nodig zijn voor het werken met de Huurartikelen.
8.6 Huurder zal de Huurartikelen in goede staat houden en in schone, goede en direct bruikbare staat retourneren aan Verhuurder, behoudens normale slijtage. Een transporteur die in opdracht van
Verhuurder de Huurartikelen komt halen of brengen, heeft geen bevoegdheid om namens Verhuurder de staat van de Huurartikelen te controleren, te tellen en/of de aard van de Huurartikelen vast te
stellen. Indien de Huurartikelen voorzien is van een lekbak, waarin olie en reststoffen worden verzameld, zal Huurder deze lekbak voor retournering legen en reinigen. Verhuurder kan de kosten
voorreiniging bij Huurder in rekening brengen.
8.7 Het is Huurder niet toegestaan om buiten het in artikel 8.5 genoemde dagelijkse onderhoud zelf Werkzaamheden aan de Huurartikelen uit te voeren, veranderingen, uitbreidingen of voorzieningen aan
te brengen of dit door derden te laten doen.
8.8 Indien van toepassing draagt Huurder zelf zorg voor de correcte omgevingscondities, zoals veilige elektrische aansluitingen, toe- en afvoer van koelwater, condens afvoer en eventuele afvoerkanalen
voor ventilatielucht.
8.9 Montage, demontage en installatie van de Huurartikelen vindt plaats door en voor rekening van Huurder, tenzij anders overeengekomen.
8.10 De Huurartikelen is voor risico van Huurder van af de start van de huurperiode tot het einde van de huurperiode als bedoeld in artikel 4.2 van deze Algemene Verhuurvoorwaarden.
8.11 Huurder is verplicht om bij de start van de huurperiode de Huurartikelen terstond op gebreken te onderzoeken. Huurder dient eventuele gebreken onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, schriftelijk te
melden, bij gebreke waarvan de Huurartikelen wordt geacht in goede staat te zijn geleverd.
8.12 Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, vernietiging, beslaglegging en/of vorderingen van derden onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur, schriftelijk te melden aan Verhuurder, nadat
een dergelijke omstandigheid zich heeft voorgedaan.

9. PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALING
9.1 Huurder dient de door Verhuurder conform zijn meest recente prijslijst in rekening gebrachte huurtarieven te voldoen ongeacht of aan alle administratieve vereisten is voldaan.
9.2 De huurtarieven gelden uitsluitend voor gebruik van de Huurartikelen in Nederland. Voor het gebruik in andere landen, op schepen en op een offshore locatie, worden met Huurder aanvullende
(tariefs- ) afspraken gemaakt. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor kosten en schade als gevolg van niet vooraf afgesproken gebruik van de Huurartikelen in andere dan in dit artikel genoemde
land, op schepen of offshore locaties.
9.3 Indien de huurperiode langer duurt dan 30 kalenderdagen, is Verhuurder bevoegd de overeengekomen prijzen en/of huurtarieven te wijzigen gedurende de huurperiode. Tevens is Verhuurder bevoegd
de overeengekomen prijzen en/of huurtarieven te wijzigen, indien wettelijke bepalingen of kostprijsbepalende factoren hem daartoe verplichten c.q. noodzaken. Uitsluitend indien de in dit artikellid
genoemde wijzigingen tot een prijsstijging van meer dan 20% leiden, is Huurder bevoegd de huurovereenkomst, binnen 1 week na kennisgeving van de prijswijziging, op te zeggen. Bij gebreke van
opzegging binnen deze termijn en in alle andere gevallen wordt de huur voortgezet overeenkomstig de nieuwe tarieven.
9.4 Betaling van de huurtarieven dient in beginsel contant bij retourneren van de Huurartikelen door Huurder te geschieden. Uitsluitend ter beoordeling van Verhuurder kan betaling na ontvangst van een
factuur op rekening plaatsvinden met in achtneming van tussen Huurder en Verhuurder overeengekomen termijnen.
9.5 In geval Verhuurder bereid is om Huurder in de gelegenheid te stellen de betaling van de Huurtarieven na ontvangst van de factuur te voldoen, vindt facturatie plaats direct na het einde van de
huurtermijn of per twee of vier weken, welk moment eerder is. Huurder dient binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur te betalen zonder aftrek of verrekening.
9.6 Over een achterstallige termijn is, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, Huurder vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd, alsmede de met de
inning verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste op 15% van het betreffende bedrag worden bepaald. Het bovenstaande geldt onverminderd de bevoegdheid
van Verhuurder om iedere openstaande verplichting harerzijds op te schorten in het geval Huurder nalatig is met de betaling van een of meer verschuldigde termijnen.
9.7 Verhuurder kan altijd een borgsom of andere vorm van zekerheid van Huurder eisen. Na het einde van de huurperiode geeft Verhuurder aan Huurder de borg terug onder inhouding van de huur en
kosten die Verhuurder heeft gemaakt of moet maken ter herstel of vervanging van of aan de Huurartikelen, indien deze kosten voor rekening van Huurder dienen te komen.
9.8 Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief btw, transportkosten, brandstofkosten, verpakkingen en verbruiksstoffen.
9.9 Diesel gedreven Huurartikelen en/of brandstoftanks worden met een volle tank geleverd en het verbruik en vulkosten wordt bij retour van de Huurartikelen in rekening gebracht bij Verhuurder.
9.10 Verhuurder is gerechtigd om op geld waardeerbare vorderingen van Huurder op Verhuurder te verrekenen.

10. OVERMACHT
10.1 In geval van tijdelijke overmacht kunnen de Partijen de nakoming van hun verplichtingen opschorten gedurende een wederzijds overeen te komen termijn van maximaal 1 maand, onder de voorwaarde
dat de in overmacht verkerende partij onmiddellijk na dat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, haar wederpartij daarvan schriftelijk in kennis stelt. Partijen zullen zich
beraden over de gevolgen van deze situatie en kunnen onder meer besluiten om, indien deze situatie langer duurt dan 2 maanden de overeenkomst te ontbinden zonder tot vergoeding van schade
en kosten gehouden te zijn. Blijvende overmacht levert direct een ontbindingsmogelijkheid op. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren
en die Partijen, waaronder begrepen toe- of onder leveranciers, niet in hun macht hebben, ook al waren deze voorzienbaar bij de totstandkoming van de overeenkomst.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal en het niet verwijderen van reststoffen van de Huurartikelen
opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode, behoudens schade als gevolg van normaal gebruik of slijtage, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door Verhuurder na afloop van de
huurperiode. In geval van vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal vergoedt Huurder aan Verhuurder de relevante kosten.
11.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door de Huurartikelen. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van Huurder of derden op vergoeding
van dergelijke schade.
11.3 Indien Huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze Algemene Verhuurvoorwaarden, zullen alle door Verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke kosten voor rekening van Huurder komen.
11.4 Boetes voor overtredingen of onjuist gebruik met de Huurartikelen die tijdens de huurperiode door of namens Huurder worden veroorzaakt, dienen door Huurder per ommegaande aan Verhuurder te
worden voldaan met een opslag van 5% administratiekosten met een minimum van EUR 50, = per gebeurtenis.
11.5 Indien Verhuurder aansprakelijk is voor door Huurder geleden schade, is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. In geen geval is
Verhuurder aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, zoals omzetderving, productieverlies, verlies door bedrijfsonderbreking, productverlies, capaciteitsverlies, verlies van winst, demurrage, etc.

12. VERZEKERING
12.1 Huurder maakt verplicht gebruik van de door Verhuurder gesloten verzekeringen. Hiervoor dient Huurder een toeslag op de huursom te voldoen, welke gelijktijdig met de huursom voldaan zal· moeten
zijn. Bij gebreke van betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn ontbreek c.q. vervalt de dekking en is Huurder volledig aansprakelijk conform artikel 11.1 van deze Algemene
Verhuurvoorwaarden. Ten aanzien van de verzekering geldt voor Huurder het eigen risico zoals aangegeven in artikel 12.4. Bovenstaande geldt eveneens voor gekentekende voertuigen en andere
Huurartikelen dat onder het regime van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) valt. Indien door de aard van de Huurartikelen van toepassing, heeft Verhuurder een ongevallen
inzittende verzekering afgesloten voor het maximaal aantal personen dat volgens de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan. Huurder verplicht zich zorg te dragen dat dit maximum aantal
personen niet zal worden overschreden. Schade ontstaan door overschrijding van het voorgaande wordt niet gedekt door de verzekering en komt volledig voor rekening van Huurder. Verhuurder zal
Huurder, voorafgaand aan het aangaan van de huurovereenkomst, informeren over de hoogte van de toeslag, de dekking en het eigen risico. Schade die door de verzekering van Verhuurder niet
wordt gedekt, zoals, doch niet uitsluitend, schade door inwerking van schadelijke stoffen, komt volledig voor rekening van Huurder indien met Huurder wordt overeengekomen dat Huurder geen gebruik
maakt van de in artikel 12.1 genoemde verzekeringen, is Huurder verplicht de Huurartikelen op andere wijze voldoende te verzekeren en dient Huurder voor aanvang van de huur een deugdelijk bewijs
van verzekering over te leggen waaruit blijkt dat de Huurder voldoende verzekerd is en dat de premie is betaald. Verhuurder kan gedurende de huurovereenkomst aan Huurder bewijs vragen van het
nog steeds aanwezig zijn van diens verzekering.
12.2 Voor schade en/of vermissing buiten de dekking, zoals aangegeven op het verzekeringscertificaat van Verhuurder, geldt het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Verhuurvoorwaarden.
12.3 Bij diefstal geldt een eigen risico van 10% over de huidige vervangingswaarde met een minimum van EUR 1250, = per gebeurtenis. In alle overige gevallen geldt een eigen risico van EUR 250, = per
gebeurtenis. Een gebeurtenis in de zin van deze verzekering is een voorval, of een reeks van voorvallen met één en dezelfde oorzaak, waaruit een schade ontstaat.
12.4 In geval van huur van Huurartikelen waarvoor een wettelijke aansprakelijkheid geldt, is Huurder altijd meeverzekerd bij Verhuurder. De kosten hiervan zijn opgenomen in de huurprijs.

13. ANNULERING OF OPSCHORTING VAN EEN REEDS GEGEVEN OPDRACHT
13.1 Indien Huurder een reeds gegeven opdracht annuleert dan wel opschort, dient Verhuurder door Huurder als volgt schadeloos te worden gesteld:
 20% van de huurprijs bij annulering uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huurperiode;
 30% van de huurprijs bij annulering uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode;
 40% van de huurprijs bij annulering uiterlijk 1 week voor aanvang van de huurperiode;
 50% van de huurprijs bij annulering uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de huurperiode;
 100% van de huurprijs bij annulering binnen 2 dagen voor aanvang van de huurperiode.
Eveneens dient Huurder kosten voor op maat geleverd Huurartikelen of reeds bij derden bestelde of gehuurde materialen, die niet zonder kosten aan de leverancier van Verhuurder kunnen worden
geretourneerd, volledig te vergoeden. Indien in geval van opschorting de opdracht als nog wordt uitgevoerd, worden reeds gedane betalingen in mindering gebracht op de factuur voor de volledig
uitgevoerde opdracht.

14. ONTBINDING
14.1 Indien Huurder niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met Verhuurder gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn
en heeft Verhuurder het recht deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.
14.2 Ingeval van faillissement, surseance van betaling, overname of fusie, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van Huurder, heeft Verhuurder het recht onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de
uitvoering van deze en van alle overige tussen Huurder en Verhuurder lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Verhuurder, zonder dat Verhuurder tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, doch onverminderd de aan Verhuurder verder toekomende
rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Verhuurder ten laste van Huurder heeft of krijgt dadelijk en in eens opeisbaar. Tevens mag Verhuurder in deze gevallen haar goederen onmiddellijk
als eigendom van Verhuurder terugnemen.
14.3 Nakomen door Huurder van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en uit deze Algemene Verhuurvoorwaarden, zijn geheel voor rekening van Huurder.
14.4 Alle kosten zijn voor Huurder, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voor Verhuurder voortvloeien uit het niet nakomen door Huurder.

15. ONDERHUUR OF OVERDRACHT VAN RECHTEN
15.1 Huurder is niet bevoegd de Huurartikelen in onderhuur te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, eventueel onder voorwaarden, van Verhuurder.
15.2 Huurder is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, eventueel onder voorwaarden van
Verhuurder.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen (waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking tussen Huurder en Verhuurder,
zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
16.3 Indien een bepaling uit deze Algemene Verhuurvoorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling
te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de ongeldige of nietige bepaling.

Benieuwd naar onze mogelijkheden? neem dan vrijblijvend contact met ons op.